Re: Peb Hmoob txoj kev sib hlub nyob 6 tiam 21.
  Home FAQ Contact Sign in
soc.culture.hmong only
 
Advanced search
POPULAR GROUPS

more...

 Up
Re: Peb Hmoob txoj kev sib hlub nyob 6 tiam 21.         

Group: soc.culture.hmong · Group Profile
Author: TED
Date: Aug 18, 2008 19:15

On Aug 17, 11:38 am, pebhmoobr...@yahoo.com wrote:
> On Aug 14, 10:20 pm, LOM gmail.com> wrote:
>
>
>
>> Nyob zoo ib tsoom phooj ywg saws daws,
>
>> If we cannot end now our differences, at least we can help to bring
>> Hmong together for our children.
>
>> Kuv xav nrog nej saws daws tham txog peb Hmoob txoj kev sib hlub nyob
>> 6 tiam 21 no? Nej ho xav li cas? Koj nev, koj ho xav li cas? Koj puas
>> tau hlub Hmoob duab? Yog koj yuav qhuab qhia koj teb meb tub meb
>> ntxhais koj lawv loj hlob tuaj xyau los hlub Hmoob koj yuav qhuab qhia
>> lawv li cas? Yog vim li cas koj thiab li qhuab qhia lawm li ntawd?
>
>> Yog koj ua tau 3 yam 6 koj haiv hmoob, koj tsev neeg thiab koj tej me
>> tub me ntxhais. Yam koj yuav ua ntawv yog dab tsis thiab yog vim li
>> cas koj thiab xaim 3 yam no?
>
>> Yog tias koj yog tus Hmoob ua txhov nyem tshaj nyob rau hauv lub ntiaj
>> teb no, koj xav koj haiv Hmoob pab koj licas? (seem kev seem cai)
>
>> Yog tias koj yog tus Hmoob ua muaj tshaj nyob rau hauv lub ntiaj teb
>> no, koj ho xav pab koj haiv Hmoob li cas?
>
>> Ua tsaug ntau. [more questions to come]
>
> Lom
>
> Yog kuv ua tau mas 3 yam uas kuv yuav ua yog li no:
>
> 1.  Coj hmong/mong mus ntseeg Yexus kom tas, hmoob/moob thiaj txawj
> sib hlub thiaj txawj ua qhov zoo, txawj hloov qhov tsi zoo tseg.  Tsi
> txhob hais tias poj ua tseg yawm ua cia cais hloov tsi tau.
> 2.  Muab hmoob/moob cov xeem lawb tseg vim xeem yeej tsi muaj qab hau
> li.  Xeem mas nqug ua pab ua pawg thiab xaiv ntsej xaiv muag heev.
> Kev sib yuav xwb txawm xav yuav leej twg los yeej tau tsi tas yuav yog
> lwm xeem thiaj yuav tau.
> 3.  Kom hmoob/moob txawj sib pab. kev sib pab tsi yog muaj thiaj pab
> tau, tsi yog tuag lawm mam pab, tsi yog raug plaub raug ntug mam pab,
> tsi yog kwv tij txheeb ze mam pab.  Kev sib pab yog leej twg muaj lub
> zoo hom phiaj yuav tsim ib yam zoo rau yus haiv neeg xwb mas yuav tau
> pab.  Tus muaj ntau pab ntau tus muaj tsawg pab tsawg.  Pab haiv neeg
> kom zoo xwb tsi yog pab kwv tij kom zoo, tsi yog pab yus tsev neeg kom
> zoo, tsi yog pab yus xeem kom zoo.
>
> Yog 3 hmoob/moob ua tau 3 yam no cais hmoob/moob yeej yuav zoo xwb xwb
> li, yeej yuav muaj kev vam meej xwb li.  Yog tsi ua 3 yam no cais kawg
> tsi ntev no cais hmoob/moob ploj tas.

Nyob zoo tus kwvtij,

Kuv txaus siab rau koj cov tswv yim no, txawm tias muaj tej lo kuv
yuav tsis pom li koj hais tabsis feev coob ntawm koj coj lus kuv yeej
yeem li koj cov tswv yim thiab.

Kuv muaj ib los ua kuv xav muab tshum tawm los ua kev sib tham ntawm
nws ua ntsiab. Lo lus no los yog sob lus no nyob ntawm koj thawm thawm
nqe lus.

-sob lus "poj ua tseg yawm ua cia cais hloov tsi tau. "

Kuv xav hias tias sob lu no Hmoob hais tau xwb Hmoob yuav tsis muaj
txoj cais los yog rab peev xwb yuav los mus yuam tau ib tug Hmoob twg
yog tias nws los mus hloov tej "poj ua tseg yawg ua cia no." Raws li
ntawm kuv xav xwb, sob lus no yog kev siv fwj chim thiab quab yuav
lawm xwb. Kuv xav tias tej kev li kev cai no Hmoob yog tus ntsim los
rau Hmoob siv yog Hmoob xav hloov nws yeej hloov tau tsis txhaum leej
twg.

-Hais txog ntawm Hmoob lub xeem los kuv yeej xav ib yam li koj. Kuv
xav hais tias nws twg yog Hmoob tsis hais pab hais pawg thiab tsis
hais xeem lawm Hmoob txoj kev sib hlub yog los ntawm yus hais neeg
lawm. Txoj kev lub no thiab tsis ua vim ua swv los rau peb hais neeg
mus lawm yav pem suab.

-Koj lo lus kawg no los kuv yeej pom ib yam li koj thiab. Hmoob hlub
Hmoob vim Hmoob xav hlub Hmoob, Hmoob tsis txhob hlub Hmoob vim Hmoob
ntshai tsam Hmoob tsis hlub Hmoob.

Best regard,

Lom
no comments
diggit! del.icio.us! reddit!