paum muaj plaub
  Home FAQ Contact Sign in
soc.culture.hmong only
 
Advanced search
POPULAR GROUPS

more...

soc.culture.hmong Profile…
 Up
paum muaj plaub         


Author: vaajmoob
Date: Apr 4, 2008 15:06

yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
vmged
9 Comments
Re: paum muaj plaub         


Author: dawbliaj
Date: Apr 4, 2008 15:22

On Apr 4, 8:06 am, vaajm...@yahoo.com wrote:
> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
> vmged

Vaaj Hmoob es,

Lub paum tuaj plaub thiab lub tsis tuaj los yeej ua zoo nyob ib yam
thiab zoo ib yam, tab sis seb tus tib neeg twg yog tus zoo nkauj thiab
hais lus haum yus siab dua ces tus ntawd yog tus zoo xwb. Ua cas ntu
no tsis hnov koj hais txog koj yawg pov lawm es nws puas noj qab nyob
zoo thiab mas? Yog koj yawg pov muaj mob dab tsi no hais peb paub
thiab es sawvdaws ho tau mus saib koj yawg pov thiab. Vim nws yeej
yog ib tug neeg muaj hnoob nyoog lawm ces nws yuav mob thaum twg tuaj
los yeej mob li.

Liajdawb,
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: xtou55
Date: Apr 4, 2008 19:20

On Apr 4, 9:06 am, vaajm...@yahoo.com wrote:
> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
> vmged

Lub paum tsi muaj plaub! koj saib kom zoo zoo mas, ua tib zoo saib
paum sis tsi muaj plaub nawb. Qhov muaj plaub yog saum lub pawj xwb.
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: vaajmoob
Date: Apr 4, 2008 20:08

xto es, yog koj saib xwb koj tsi pum og,vim has tas muaj ib cov plaub
paum xwg mogx heev laiv,yuav tsug tau yaim mas yug xam nov ntawg tug
ntsij plaig xwb,
vmged
On Apr 4, 12:20 pm, xto...@yahoo.com wrote:
> On Apr 4, 9:06 am, vaajm...@yahoo.com wrote:
>
>> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
>> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
>> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
>> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
>> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
>> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
>> vmged
>
> Lub paum tsi muaj plaub! koj saib kom zoo zoo mas, ua tib zoo saib
> paum sis tsi muaj plaub nawb. Qhov muaj plaub yog saum lub pawj xwb...
Show full article (0.80Kb)
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: vaajmoob
Date: Apr 4, 2008 20:09

dawb es,
kuv bizy heev es ntsi khoov moog saib yawg pov tau in ntug nua
lawm,tabsi chue naj nub hu kuv hab los mas,
vmged
On Apr 4, 8:22 am, dawbl...@yahoo.com wrote:
> On Apr 4, 8:06 am, vaajm...@yahoo.com wrote:
>
>> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
>> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
>> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
>> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
>> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
>> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
>> vmged
>
> Vaaj Hmoob es,
>
> Lub paum tuaj plaub thiab lub tsis tuaj los yeej ua zoo nyob ib yam
> thiab zoo ib yam, tab sis seb tus tib neeg twg yog tus zoo nkauj thiab
> hais lus haum yus siab dua ces tus ntawd yog tus zoo xwb.  Ua cas ntu ...
Show full article (1.18Kb)
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: phichom
Date: Apr 4, 2008 22:02

On Apr 4, 2:09 pm, vaajm...@yahoo.com wrote:
> dawb es,
> kuv bizy heev es ntsi khoov moog saib yawg pov tau in ntug nua
> lawm,tabsi chue naj nub hu kuv hab los mas,
> vmged
> On Apr 4, 8:22 am, dawbl...@yahoo.com wrote:
>
>
>
>> On Apr 4, 8:06 am, vaajm...@yahoo.com wrote:
>
>>> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
>>> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
>>> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
>>> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
>>> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
>>> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
>>> vmged
>
>> Vaaj Hmoob es, ...
Show full article (1.56Kb)
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: vaajmoob
Date: Apr 5, 2008 04:19

phic es, tsi yog le koj has og, yog cov dlej haus naj,
vmged
On Apr 4, 3:02 pm, phic...@gmail.com wrote:
> On Apr 4, 2:09 pm, vaajm...@yahoo.com wrote:
>
>
>
>
>
>> dawb es,
>> kuv bizy heev es ntsi khoov moog saib yawg pov tau in ntug nua
>> lawm,tabsi chue naj nub hu kuv hab los mas,
>> vmged
>> On Apr 4, 8:22 am, dawbl...@yahoo.com wrote:
>
>>> On Apr 4, 8:06 am, vaajm...@yahoo.com wrote:
>
>>>> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
>>>> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
>>>> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag ...
Show full article (1.78Kb)
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: HmongTusJetli
Date: Apr 5, 2008 10:25

> Lub paum tsi muaj plaub! koj saib kom zoo zoo mas, ua tib zoo saib
> paum sis tsi muaj plaub nawb. Qhov muaj plaub yog saum lub pawj xwb.

OH..boy...yog vim le caag sawv dawg yuav hais lus haib ua luaj li. A
quote from the Hmong Nus Qias thiab Ntxhw Lwm, Nus Qias, "Es cov laus
hais tias haus luam yeeb ces qau tuaj plawb lawb." Xeev laus teb tias,
"tsis yog, haus luam yeeb ces tuaj plaub sawm pawj xwb, tus kav tsis
tuaj os". Nus Qias, "Hauv nov". Xeev laus, "Sawm no na"!!! Nus qias,
"nov...nov..." Xeev laus, "Sawm no hos"!!....Xeev laus laughing really
hard as he helped Nus Qias to pointed.
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: madcow
Date: Apr 8, 2008 04:34

vaajmoob@yahoo.com wrote:
> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
> vmged

Mentally retard should not be allowed to post on soc.culture.hmong
no comments
Re: paum muaj plaub         


Author: vaajmoob
Date: Apr 8, 2008 04:46

nyujvwm es, kuv yyej pum zoo le kom has hab los mas, ncu ntsoov has
tas txim nuav moog koj sob post huv sch nuav lawm nawb,
vmged
On Apr 7, 9:34 pm, madcow live.com> wrote:
> vaajm...@yahoo.com wrote:
>> yog vim le caag es thaum peb nyob nplog teb,coj hluaj nkauj es yug
>> moog thaam mas paub tsi muaj plaub coob xwb,ua caag es tuaj txug
>> ameskas nua mas yug naj nub ua cov paum muaj plaub xwb yog vim le caag
>> es puj moob paum muaj plaub tshaaj lawm,kuv tuaj txug mekas teb
>> nuav,kuv tau aim tuab tug puj moob vwj nwg nua nyob MN es paum xam tsi
>> muaj plaub xwb,lub twg zoo dlua,
>> vmged
>
> Mentally retard should not be allowed to post on soc.culture.hmong
no comments